Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ špecifikovaný v čl. I ods. 1 týchto VOP je súčasne aj prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý pri správe Aplikácie a umožnení jej využívania Užívateľmi spracúva osobné údaje Užívateľov - fyzických osôb vosvojom informačnom systéme. V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov týmto Prevádzkovateľ informuje Užívateľov, že:
  1. identifikačné údaje prevádzkovateľa BIZ SK s.r.o., so sídlom Krajinská 44, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO : 46 087 630, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71845/B,
  2. účelom spracúvania osobných údajov Užívateľov prevádzkovanie a správa Aplikácie,
  3. osobné údaje Užívateľov sa spracúvajú v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo, údaje týkajúce sa využitých služieb (záujmy, miesta a čas využitia služieb, využité služby, cena služieb a pod.),
  4. osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu Užívateľov v súlade s § 11 Zákona o ochrane osobných údajov udeleného pri registrácii, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné, pričom súhlas sa udeľuje na čas využívania Aplikácie, teda do momentu, kedy Užívateľ ukončí používanie Aplikácie v súlade s článkom V. týchto VOP,
  5. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Užívateľa a údaje týkajúce sa využitých služieb (záujmy, miesta a čas využitia služieb, využité služby, cena služieb a pod.) získava Prevádzkovateľ od Poskytovateľov,
  6. pri spracúvaní osobných údajov Užívateľov nedochádza k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov, spracúvanie vykonáva výlučne Prevádzkovateľ,
  7. osobné údaje Užívateľov nie sú nijakým spôsobom sprístupňované žiadnym iným tretím stranám, nie sú nijakým spôsobom zverejňované, ani nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou situácie, ak dôjde k poskytnutiu osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov SR, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva Prevádzkovateľovi priamo zo zákona,
  8. na základe výslovného súhlasu Užívateľov sú osobné údaje poskytované Poskytovateľom služieb, od ktorých Užívateľ vyžaduje poskytnutie služieb,
  9. osobné údaje Užívateľov nebudú prenášané do žiadnych tretích krajín ani nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov v rámci Európskej únie,
  10. Prevádzkovateľ pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojímrozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
  11. Prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
  12. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
  13. po ukončení používania Aplikácie a splnení účelu spracúvania osobných údajov Užívateľa budú osobnú údaje Užívateľa a dokumenty obsahujúce jeho osobné údaje archivované v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Prevádzkovateľa,
  14. osobné údaje členov budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.
 2. Prevádzkovateľ týmto poúča Užívateľa ako dotknutú osobu, ktorej osobné údaje spracúva o jej práve na základe písomnej žiadosti:
  1. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  3. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  7. vyžadovať vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje,h) namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  8. namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
  9. namietať voči poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 3. Osobné údaje Užívateľov sú spracúvané na právnom základe, ktorým je súhlas Užívateľov ako dotknutých osôb udelený v súlade s § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Nakoľko Užívateľ môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať, berie Užívateľ na vedomie, že v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov bude jeho Registrácia v Aplikácii zrušená. Bude možné vykonať opätovnú registráciu za podmienky opätovného udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípade odvolania súhlasu bude môcť Užívateľ stiahnuť do svojho zariadenia Aplikácia avšak nebude možné ju využívať na objednávanie Termínov u Poskytovateľov.