Všeobecné podmienky používania Aplikácie „BUUKING“ a Ochrana osobných údajov (ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľ:

BIZ SK s.r.o..
so sídlom Krajinská 44, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 087 630
zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71845/B
Email: info@buuking.sk

Prevádzkovateľ prevádzkuje Aplikáciu „BUUKING“ a umožňuje Užívateľovi, aby túto aplikáciu používal za účelom menežovania svojich termínov návštev dojednaných u jednotlivých Poskytovateľov služieb, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom a sú rovnako oprávnený využívať Aplikáciu. Registráciou Užívateľ uzatvára s Prevádzkovateľom zmluvu, na základe ktorej je v zmysle týchto VOP oprávnený používať Aplikáciu.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:

 1. Prevádzkovateľ je spoločnosť BIZ SK s.r.o., so sídlom Krajinská 44, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO : 46 087 630, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71845/B;
 2. Aplikácia BUUKING umožňuje Užívateľovi menežovanie termínov návštev – bližší popis aplikácie na stránke www.buuking.sk;
 3. Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná službu u Poskytovateľa;
 4. Poskytovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a je na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom oprávnená používať Aplikáciu;
 5. Predmet umožnenie užívania Aplikácie Užívateľom;
 6. Registrácia je prihlásenie nového Užívateľa do Aplikácie spôsobom vyplnenia požadovaných údajov, ktoré sú overené samotným Užívateľom. Pri Registrácii je Užívateľ povinný vyplniť všetky požadované údaje a zaškrtnutím konkrétneho pola odsúhlasiť znenie týchto VOP.
 7. Termín je termín dojednaný medzi Užívateľom a Poskytovateľom, kedy Užívateľ požadoval poskytnutie dojednanej služby od Poskytovateľa a Poskytovateľ sa dojednnú službu zaviazal poskytnúť.
 8. Pripomienka je správa (email, sms) zaslaná Prevádzkovateľom Užívateľovi za účelom pripomenutia Termínu dojednaného s Poskytovateľom.
 9. Strany sú Prevádzkovateľ a Užívateľ.
 10. VOP sú tieto Všeobecné podmienky používania Aplikácie „BUUKING“ a Ochrana osobných údajov, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa pri prevádzkovaní a používaní Aplikácie, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na www.buuking.sk.
 11. Zmluva je zmluvný vzťah založený medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom na základe Registrácie Užívateľa, ktorý oprávňuje Užívateľa používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP.

Článok II
Registrácia a používanie Aplikácie

 1. Prevádzkovateľ disponuje výhradnými majetkovými právami k Aplikácii a túto umožní používať Užívateľovi po Registrácii bezodplatne.
 2. Aplikáciu je možné využívať výlučne prostredníctvom internetovej siete po Registrácii. Predpokladom používania Aplikácie je overenie telefónneho čísla Užívateľa. Bez tohto overenia nie je možné Aplikáciu používať.
 3. Prístup Užívateľa do Aplikácie po Registrácii zabezpečí Prevádzkovateľ prostredníctvom autentifikačných údajov, ktorými sú prístupové meno a heslo zvolené Užívateľom.
 4. Registráciou si Užívateľ zakladá konto, vzniká mu oprávnenie používať Aplikáciu a zároveň povinnosť dodržiavať tieto VOP. Registráciou Užívateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a v celom rozsahu ich akceptuje.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že bezprostredne po Registrácii je oprávnený Aplikáciu používať. V prípade, ak začne Užívateľ Aplikáciu používať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. V bod 4 týchto VOP, Užívateľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy s čím súhlasí a vyhlasuje, že bol s touto skutočnosťou oboznámený.
 6. Užívateľ vyhlasuje, že údaje, ktoré uviedol pri registrácii sú pravdivé a v prípade poskytnutia nepravdivých údajov nahradí Prevádzkovateľovi vzniknutú škody, prípadne iné nároky, sankcie alebo plnenia požadované od Prevádzkovateľa z uvedeného dôvodu.
 7. Užívateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu aktualizovať svoje osobné údaje v rámci konta vytvoreného v rámci Aplikácie.
 8. Pre každého Užívateľa je prípustná len jedna Registrácia. Užívateľovi nevzniká žiaden nárok na odmenu z titulu užívania Aplikácie.
 9. Aplikácia obsahuje zoznam Poskytovateľov, ktorí na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom používajú Aplikáciu vo svojich prevádzkach, a teda Aplikácia je použiteľná výlučne vo vzťahu k týmto Poskytovateľom.
 10. V prípade, ak Užívateľobjedná poskytnutie služby u Prevádzkovateľa a tento nahrá dojednaný Termín, Aplikácia zašle Užívateľovi Pripomienku dohodnutého Termínu v časovom predstihu zvolenom Užívateľom.
 11. Užívateľ je povinný po dostavení sa k Poskytovateľovi v dojednanom Termíne, uvedenú skutočnosť potvrdiť v Aplikácii.
 12. Užívateľ sa zaväzuje používať Aplikáciu výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a nezneužívať ju na poškodenie Prevádzkovateľa, alebo Poskytovateľa.

Článok III
Informácie, reklamácie a sťažnosti

 1. V prípade, že má Užívateľ akúkoľvek sťažnosť, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto VOP. Reklamácia musí byť podaná písomne. Prevádzkovateľ sa bude snažiť odpovedať na všetky sťažnosti bez zbytočného odkladu. To isté sa vzťahuje na nároky týkajúce sa vady Aplikácie, ktoré musia byť zodpovedané najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že na reklamáciu Užívateľa Prevádzkovateľ neodpovie do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, máe Užívateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy.
 2. Po obdržaní reklamácie Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o jej doručení a jeho právach, predovšetkým, že má právo: (i) požiadať o odstránenie vád Aplikácie, ak ide o vadu odstrániteľnú, alebo (ii) odstúpiť od zmluvy v prípade, že vadu nemožno odstrániť a táto bráni riadnemu užívaniu Aplikácie, alebo v prípade, že je vadu odstrániteľná, ale táto sa vyskytla opakovane, alebo existuje viac takých vád, ktoré brania riadnemu užívaniu Aplikácie.
 3. Užívateľ má právo zvoliť si jeden zo spôsobov vybavenia reklamácie a tento okamžite oznámiť Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ zvolí príslušný spôsob odstránenia vady a túto odstráni najneskôr do 3 pracovných dní a vo veľmi zložitých prípadoch, ktoré vyžadujú technickú analýzu do 30 dní od dňa doručenia reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie Prevádzkovateľ vydá Užívateľovi písomné potvrdenie do 30 dní od jej podania. Po márnom uplynutí lehoty navybavenie reklamácie, má Užívateľ právo odstúpiť od zmluvy, a teda požadovať zrušenie konta, alebo zabezpečenie novej Registrácie.

Článok IV
Zodpovednosť Prevádzkovateľa, Poskytovateľa a Užívateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ služby je zodpovedný za kvalitu a rozsah poskytnutej služby, a teda za splnenie všetkých práv Užívateľa vyplývajúcich Užívateľovi z platných právnych predpisov voči Poskytovateľovi.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Užívateľ berie na vedomie. Prevádzkovateľ zodpovedá len za včasné zaslanie Pripomienky spôsobom podľa týchto VOP. Vzhľadom na charakter služby, Prevádzkovateľ neposkytuje záruku.
 3. V prípade, ak Poskytovateľ neposkytne službu riadne a včas, alebo službu poskytne vadne, Užívateľ nemá nárok voči Prevádzkovateľovi na žiadne plnenie. Uvedené platí aj v prípade, ak sa Užívateľ nedostaví v Termíne k Poskytovateľovi, prípadne sa dostaví k Poskytovateľovi oneskorene, alebo v inom termíne. Prípadné nároky existujú výlučne medzi Užívateľom a Poskytovateľom.
 4. Prevádzkovateľ si splnil povinnosť upovedomiť Užívateľa o Termíne odoslaním Pripomienky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedoručenie Pripomienky do koncového zariadenia Užívateľa.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá mohla vzniknúť Užívateľovi a/alebo Poskytovateľovi z dôvodu, že nedošlo k zaslaniu Pripomienky, a to v nasledovných prípadoch:
  1. Poskytovateľ nenahral Termín dojednaný s Užívateľom do Aplikácie,
  2. K neodoslaniu Pripomienky došlo z dôvodu výpadku poskytovania služieb na strane poskytovateľa telekomunikačných služieb,
  3. K neodoslaniu Pripomienky došlo z dôvodu výpadku poskytovania služieb na strane poskytovateľa internetových služieb,
  4. K neodoslaniu Pripomienky došlo z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť,
 6. V prípade, ak Pripomienka nie je doručená Užívateľovi z dôvodov na strane Užívateľa (vypnuté zariadenie, vybité zariadenie, nepripojené zariadenie, odpojené zariadenia a iné), zodpovedá za uvedenú skutočnosť v celom rozsahu Užívateľ.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Poskytovateľovi tým, že Užívateľ sa nedostaví k Poskytovateľovi v dohodnutom Termíne, prípadne za nesplnenie si povinnosti potvrdiť v Aplikácii prítomnosť Užívateľa u Poskytovateľa v dojednanom Termíne.
 8. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade ak opakovane, t. j. viac ako dvakrát poruší tieto VOP, najmä, ak sa nedostaví v Termíne k Poskytovateľovi, prípadne sa dostaví k Poskytovateľovi oneskorene alebo v inom Termíne, je Poskytovateľ oprávnený zrušiť prístup Užívateľovi na konto Poskytovateľa v rámci Aplikácie. Ak mal Užívateľ nárok na akékoľvek zľavy prípadne iné výhody, zrušením konta v rámci Poskytovateľa tento nárok v celom rozsahu zaniká. Prevádzkovateľ nezodpovedá za rozhodnutie Poskytovateľa zrušiť Užívateľovi prístup do konta Poskytovateľa ako ani za prípadné nároky Užívateľa.

Článok V
Ukončenie používania Aplikácie

 1. Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie oprávnenia užívať Aplikáciu, a teda zrušiť Registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o ukončení oprávnenia Užívateľa používať Aplikáciu elektronicky.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Registráciu Užívateľa a odmietnuť mu opätovnú registráciu v prípade, ak sa Užívateľ opakovane (aspoň tri krát) nedostavil k Poskytovateľovi v dojednanom Termíne, a to aj napriek zaslaniu Pripomienky Prevádzkovateľom. Za nedostavenie sa k Poskytovateľovi v dojednanom Termíne sa považuje aj prípad, ak Užívateľ nepotvrdil v Aplikácii svoju prítomnosť u Poskytovateľa v dojednanom Termíne.
 4. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa Registrácie, a to bez uvedenia dôvodu zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od Zmluvy písomne alebo elektronicky na kontaktné údaje Prevádzkovateľa.
 5. Užívateľ je rovnako oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v súvislosti s vadami Aplikácie, tak ako je uvedené v týchto VOP.

Článok VI
Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ špecifikovaný v čl. I ods. 1 týchto VOP je súčasne aj prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý pri správe Aplikácie a umožnení jej využívania Užívateľmi spracúva osobné údaje Užívateľov - fyzických osôb vosvojom informačnom systéme. V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov týmto Prevádzkovateľ informuje Užívateľov, že:
  1. identifikačné údaje prevádzkovateľa BIZ SK s.r.o., so sídlom Krajinská 44, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO : 46 087 630, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71845/B,
  2. účelom spracúvania osobných údajov Užívateľov prevádzkovanie a správa Aplikácie,
  3. osobné údaje Užívateľov sa spracúvajú v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo, údaje týkajúce sa využitých služieb (záujmy, miesta a čas využitia služieb, využité služby, cena služieb a pod.),
  4. osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu Užívateľov v súlade s § 11 Zákona o ochrane osobných údajov udeleného pri registrácii, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné, pričom súhlas sa udeľuje na čas využívania Aplikácie, teda do momentu, kedy Užívateľ ukončí používanie Aplikácie v súlade s článkom V. týchto VOP,
  5. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Užívateľa a údaje týkajúce sa využitých služieb (záujmy, miesta a čas využitia služieb, využité služby, cena služieb a pod.) získava Prevádzkovateľ od Poskytovateľov,
  6. pri spracúvaní osobných údajov Užívateľov nedochádza k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov, spracúvanie vykonáva výlučne Prevádzkovateľ,
  7. osobné údaje Užívateľov nie sú nijakým spôsobom sprístupňované žiadnym iným tretím stranám, nie sú nijakým spôsobom zverejňované, ani nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou situácie, ak dôjde k poskytnutiu osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov SR, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva Prevádzkovateľovi priamo zo zákona,
  8. na základe výslovného súhlasu Užívateľov sú osobné údaje poskytované Poskytovateľom služieb, od ktorých Užívateľ vyžaduje poskytnutie služieb,
  9. osobné údaje Užívateľov nebudú prenášané do žiadnych tretích krajín ani nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov v rámci Európskej únie,
  10. Prevádzkovateľ pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojímrozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
  11. Prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
  12. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
  13. po ukončení používania Aplikácie a splnení účelu spracúvania osobných údajov Užívateľa budú osobnú údaje Užívateľa a dokumenty obsahujúce jeho osobné údaje archivované v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Prevádzkovateľa,
  14. osobné údaje členov budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.
 2. Prevádzkovateľ týmto poúča Užívateľa ako dotknutú osobu, ktorej osobné údaje spracúva o jej práve na základe písomnej žiadosti:
  1. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  3. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  7. vyžadovať vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje,h) namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  8. namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
  9. namietať voči poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 3. Osobné údaje Užívateľov sú spracúvané na právnom základe, ktorým je súhlas Užívateľov ako dotknutých osôb udelený v súlade s § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Nakoľko Užívateľ môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať, berie Užívateľ na vedomie, že v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov bude jeho Registrácia v Aplikácii zrušená. Bude možné vykonať opätovnú registráciu za podmienky opätovného udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípade odvolania súhlasu bude môcť Užívateľ stiahnuť do svojho zariadenia Aplikácia avšak nebude možné ju využívať na objednávanie Termínov u Poskytovateľov.

Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ zverejňuje tieto VOP na stránke www.buuking.sk.
 2. Na zmluvný vzťah založený Zmluvou a týmito VOP sa vzťahuje právo Slovenskej republiky.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo upraviť tieto VOP. Každá zmena týchto VOP bude zverejnená na webovej stránke www.buuking.sk a oznámená Užívateľovi prostredníctvom Aplikácie. Používaním Aplikácie po účinnosti zmeny týchto VOP akceptujete zmenu VOP.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.03.2015.